• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Betalingsvoorwaarden


Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Praktijk Hart vs Brein en de cliënt. 


Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip geannuleerd
worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is 
Praktijk Hart vs Brein gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in
rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor het traject een
aparte factuur krijgt. 


Artikel 3
De door Praktijk Hart vs Brein aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de afspraken dienen door
de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.


Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft
betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van
kosten binnen 14 dagen te betalen.


Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan
zijn/haar verplichtingen, dan is Praktijk Hart vs Brein zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.


Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten
zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.


Artikel 8
Bij betalingsachterstand is Praktijk Hart vs Brein gerechtigd verdere afspraken op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haarbetalingsverplichtingen heeft voldaan.