• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Praktijk Hart vs Brein 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Praktijk Hart vs Brein. Bij akkoord gaan met deze voorwaarden gaat u een overeenkomst aan met Praktijk Hart vs Brein waarbij de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn:

1: De opdracht

1.1 U neemt deel aan een traject van Praktijk Hart vs Brein en maakt gebruik van de diensten van Praktijk Hart vs Brein.

1.2 Praktijk Hart vs Brein aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van het traject. Praktijk Hart vs Brein doet daarvoor wat van een redelijk handelende therapeut verwacht mag worden. Dat houdt onder meer in dat deze een dossier dient bij te houden.

1.3 Praktijk Hart vs Brein staat niet in dienstbetrekking of gezagsverhouding tot u dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger en voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit, zonder toezicht of leiding. U  geeft Praktijk Hart vs Brein alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

2. De overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen u en Praktijk Hart vs Brein komt tot stand nadat uit de screening een positief advies is voortgekomen en u bent geïnformeerd over het daadwerkelijk te volgen traject.
2.2 Praktijk Hart vs Brein behoudt zich het recht voor een aanmelding te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een traject bij Praktijk Hart vs Brein niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Praktijk Hart vs Brein stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een traject.
2.3 U kan een traject bij Praktijk Hart vs Brein volgen wanneer u 18 jaar of ouder bent. 
2.4 De online overeenkomsten worden aangegaan voor de periode van de duur van het traject.

3. Verplichtingen van de cliënt
3.1 U bent verplicht alle door Praktijk Hart vs Brein gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen aangaande beveiligde communicatie en de bescherming daarvan. 
3.2 U heeft toegang tot MijnDiad door middel van het gebruik van een inlog link. De inlog code is verbonden met de persoonlijke vragenlijsten/opdrachten. U bent gehouden om deze inlog code zorgvuldig te bewaren en geheim te houden om verlies, diefstal of misbruik door een derde te voorkomen. Indien verlies, diefstal of misbruik door een derde zich voordoet bent u gehouden om dit zo spoedig mogelijk te melden aan Praktijk Hart vs Brein. U bent tot het moment van melding zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke inlogcode.
3.3 U bent verplicht gedurende het traject Praktijk Hart vs Brein op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in het traject optreedt.

4. De vergoeding                                                                                                                                                4.1 Praktijk Hart vs Brein werkt contractvrij.                                                                                                  U heeft dus geen recht op een vergoeding en zal de factuur zelf dienen te betalen.                              4.2 Heeft u een eigen bedrijf dan kan afhankelijk van de problematiek een traject van coaching worden gestart, hetgeen fiscaal aftrekbaar is.

5. De betaling
5.1  Facturering en betaling vindt bij de online trajecten en e-mail consulten voor aanvang van het traject plaats, online consulten zullen nadien per factuur worden gedeclareerd. 

5.2  Geen betaling resulteert in geen vervolg van het traject.

6: Aansprakelijkheid
6.1  Praktijk Hart vs Brein is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg.                        6.2 Praktijk Hart vs Brein is verzekerd voor beroep en bedrijfsaansprakelijkheid.

 7. Herroepingsrecht online traject                                                                                                              7.1 Na aanmelding ontvangt u binnen 24 uur een betaal-link en na betaling ontvangt u het intakevragenformulier en start het online traject meteen. Door aanmelding en betaling ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. U kunt de aanmelding dan niet meer annuleren. Voor het vervolg traject blijft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Bij gebruik van het herroepingsrecht worden de kosten art. 7.2 naar rato van gebruik verrekend. Als u gebruikt wenst te maken van dit herroepingsrecht, neem dan contact op met Praktijk Hart vs Brein via: info@hartvsbrein.nl                                                                                                                                        

8: Gegevensuitwisseling                                                                                                                                  8.1 Praktijk Hart vs Brein heeft een geheimhoudingsplicht en mag de gegevens voortkomende uit het traject niet zonder toestemming van de cliënt uitwisselen met derden.
8.2 In de privacyverklaring van Praktijk Hart vs Brein, wordt uitgelegd hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

9: Klachtenregeling                                                                                                                                            9.1 Als de cliënt ontevreden is, dan zal de cliënt hierover in gesprek gaan met Praktijk Hart vs Brein.
9.2  Als dat gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de geschilleninstantie waarbij Praktijk Hart vs Brein zich heeft aangesloten. 

10: Duur overeenkomst, verhindering en opzegging                                                                              10.1 De duur van de onderhavige overeenkomst is gelijk aan de duur van coaching, psychische zorg, of onderzoeken/assessments.
10.2  In het geval Praktijk Hart vs Brein verhinderd is voor de werkzaamheden zal dit worden gemeld aan de cliënt. Praktijk Hart vs Brein heeft geen verplichting vervanging te regelen.
10.3  In het geval van overlijden, faillissement van de cliënt of Praktijk Hart vs Brein of een surseance van betaling van de cliënt eindigt deze overeenkomst van rechtswege.