• Maatwerk
  • Betrokken en deskundige hulp

Therapievormen


Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) gaat er van uit dat klachten ontstaan door overheersende, rigide, negatieve gedrags- en gedachtenpratronen. Een eerste stap bij ACT is onder ogen te zien dat je deze gedrags- en gedachtenpatronen hebt ontwikkeld. ACT gaat er daarbij vanuit dat je ooit een goede reden had om ze in te zetten. Bijvoorbeeld omdat ze je destijds bescherming boden. Nu zijn ze echter een belemmering gaan vormen in het doen van dingen die je nu wilt of belangrijk vindt. En ze kunnen allerlei klachten veroorzaken. Wanneer je de patronen goed hebt leren (her)kennen, kun je vervolgens steeds meer moed vatten om ze te gaan doorbreken. Met als gevolg dat je meer vrijheid ervaart om te gaan volgen wat er voor jou echt toe doet.

 

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapie gaat enerzijds uit van de invloed van het denken (cognitie) op het gevoelsleven en het gedrag. Anderzijds benadrukt de therapie de invloed van je gedrag op je denken en je gevoelsleven. 

Bijvoorbeeld: als je geneigd bent om uit te gaan van het negatieve (denken/interpreteren), voel je je vaker angstig, boos of somber (gevoel). En dat zal er toe leiden dat je sommige situaties uit de weg gaat, dat je je sneller op anderen af reageert of je juist terugtrekt uit het contact met anderen (gedrag). En omgekeerd geldt ook: als je situaties geneigd bent uit de weg te gaan, je af te reageren of je terug te trekken (gedrag) als een manier om met negatieve gevoelens om te gaan, dan bevestig je de negatieve kijk die je al had (denken/interpreteren). Je leert dan niets nieuws over de situatie.

Zowel het denken als het doen zijn dus belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige situaties ligt het accent in de behandeling iets meer op veranderen van gedragspatronen in andere situaties iets meer op doorbreken van gedachtepatronen.

Narratieve therapie

Gaat ervan uit dat de manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Analyse en bijstelling van die verhalen kan tot nieuwe inzichten en gedrag leiden.

Provocatieve psychologie

Gaat er vanuit dat mensen veel veerkrachtiger zijn dan ze lijken.